[pungi-fedora] PR #989: Add python3-mod_wsgi to AppStream (RhBug 1923308)