Fedora 23 Update: python-resultsdb_api-1.2.2-3.fc23