Re: [fedora-india] Re: Fedora Freemedia India, A plan.